www.lasery.cz
Domů
Rotační lasery
Potrubní lasery
Ruční dálkoměry
Použití laserů
Kontaktujte nás

Lasery.cz  

pouziti laseru stranka

Příprava stropních betonových desek

Jakmile jsou zdi vybetonovány, dalším krokem je příprava pro betonáž stropních trámů. Je nutno nastavit podpůrné sloupy, což je relativně jednoduchá práce, ale nastavení do správné výšky za pomoci klasických nivelačních přístrojů je již složitější. Kromě toho, že pro práci potřebujete dvě osoby, je tato činnost náročná na čas.Při použití laserového přístroje je laserový detektor vybavený dálkovým displejem umístěným na tyči, která se pohybuje po podpůrném trámu. Toto činí práci nastavení velmi snadnou. Jestliže se jedná o nakloněný strop, nastavení sklonu se stává velmi složitým. Toto však neplatí pro laserovou techniku. Použijte rotační laserový přístroj vybavený pro nastavení sklonu a zjistíte, že vytyčení nakloněného stropu Vám nečiní více problémů, než normální nivelování.
Plošná nivelace pomocí laseru

Nejprve se na místě stavby vytvoří síť. Podle běžných měřických postupů se k výškovému určení bodů definovaných průsečíkem přímek sítě použije nivelační přístroj a lať. Je to však monotónní a zdlouhavá práce pro dvě osoby - jedna musí obsluhovat nivelační přístroj a druhá je u nivelační latě.V případě, že si vyberete modernější postup, nahradíte optický nivelační přístroj rotačním laserem. Namontujete rotační laser na stativ, zapnete jej a jakmile začne nivelovat, jeho paprsek určuje perfektní rovinu, ze které můžete určit výšku jakéhokoliv bodu na staveništi. Na hrot teleskopické měřicí latě umístěte detektor laserového paprsku. Na lati pak vysunováním nahoru a dolu zjistíte rozdíl ve výšce mezi referenční rovinou a každým bodem, na který budete měřit. Kromě faktu, že tato práce s laserem spotřebuje mnohem méně času než klasická nivelace, je tu další velká výhoda: Požadovanou práci může vykonávat pouze jedna osoba.
Kreslení přímých linek

Betonová deska je hotová. Dříve než můžeme postavit zeď, musíme na beton vyznačit linky. Doposud se pro tuto práci používalo teodolitu. Práce s teodolitem vyžaduje opět dva pracovníky - jednoho s teodolitem a druhého s křídou. Rotační laserový přístroj vybavený pro vytyčování svislé roviny, může provést tuto práci podstatně efektivněji.Laser postavíme do jednoho referenčního bodu a laserový detektor do druhého. Laserovou rovinou se nyní otáčí dokud se laserový paprsek nedotkne centrálního bodu laserového detektoru. Jakmile je toto provedeno, svislá rovina rotačního laseru vytyčí rovnou čáru mezi dvěma body na desce. Vykreslení linky pomocí detektoru pak již není žádný problém.
Určení svahu (svahování)

Před tím, než se může začít s odstraňováním zeminy, se musí provést vykolíkování, případně osazení laviček v dané lokalitě. Jejich přesné výškové zaměření obvyklými optickými přístroji a určení výkopů či násypů je velmi zdlouhavé. Navíc k této práci potřebujete dva dobře vyškolené pracovníky. Pokud ale použijete rotačního laseru, zjistíte, že získat perfektně odstupňovanou plochu je velmi jednoduché. Jakmile jste nastavili předem určený úhel na numerickém displeji laserového přístroje, je polovina Vaší práce hotova. Nivelační laserová rovina definovaná přístrojem, je rovnoběžná s budovaným svahem a poslouží k jeho přesnému vytyčení. Umístěte detektor laseru na radlici buldozeru nebo jemu podobného stroje. Tak může obsluhující snadno vidět, jestli je na správné výšce v daném bodě či mimo ní. Nejen, že tuto práci pro dva může vykonávat jedna osoba, ale výsledek práce je mnohem lepší. Největší výhodou je však ušetření času a materiálu.
Kanalizace, propusti a pokládání potrubí

Existuje mnoho různých obvyklých technik pro vytyčení pokládaného potrubí. Žádná z nich však není vyhovující. Samotná práce je časově náročná - je nutno provést několikrát kontrolu, a to i poté, když je výkop již zakryt, ale to již není možné případné chyby zjistit. Propouštění tekutiny je často výsledkem špatného vytyčení a nedostatečného vyspádování.
Vnější zdi

Při použití konvenčních metod se měření svislosti venkovních zdí provádí zevnitř budovy. Je zapotřebí dvou pracovníků pro tuto metodu a stanovení vertikální roviny je práce zedníka, betonáře či truhláře. Mnohem vhodnější metodou je použití rotačního laserového přístroje v rohovém bodu zdi, která má být uzavřená. Vertikální rovina je přenesena do dvou bodů. Nachází se vně celé budovy. Použitím laserového detektoru na tyči je pak již jednoduché vyznačit referenční body, kdekoliv jsou vyžadovány. Tento postup šetří čas, neboť dva kroky požadované v rámci konvenční metody není nutné provést.
Vytyčení vnitřních zdí

Pokud by stavební dělník při vytyčení nenosných zdí měl použít obvyklé metody, musí počítat s časově náročnou prací. Velkým problémem je přenesení přímek z podlahy na strop. Většinou veškerým jeho nářadím, které používá, jsou štafle, olovnice a dlouhá vodováha. Usazení kovových trámů (traverz), majících profil tvaru U, na přesné místo pro zjištění kolmých zdí trvá dlouho. Rotační laserový přístroj poskytuje lepší řešení. Vertikální rovina může být vytyčena podél trámu tvarovaného do profilu U na zemi a paprsek vyslaný pod úhlem 90° může být použit pro nakreslení linek na kolmé zdi. Když přístroj vytváří viditelnou linku jak na podlaze, tak na stropě, přenesení z podlahy na strop není vůbec žádný problém.
Řezání pilířů

Až dosud se při řezání pilířů musel postavit operátor s optickým nivelačním přístrojem v blízkosti těchto pilířů a jeho figurant na každém pilíři vyznačil místo, kde bude pilíř odříznut. S pomocí rotačního laserového přístroje zvládne tuto činnost samostatně jeden člověk. Detektor signalizuje odchylku od správné roviny vizuálně i akusticky.
Betonování desek

Práce při betonování desek má tři kritická stádia. Nejprve musí být položen s velkou péčí podkladový štěrk. Rovinu štěrku je nutno několikrát zkontrolovat, než je možno pokračovat v další práci. Za druhé - odvodnění a výztuž musí být usazena do správně předepsané roviny. A konečně za třetí - když je betonová směs pokládána, je nutno rovinu kontinuálně kontrolovat. Provést tuto práci tradičním způsobem vyžaduje jednoho člověka s nivelačním přístrojem a jednoho figuranta s nivelační latí nebo měřící tyčí. Existuje však lepší způsob: ustavíme rotační laserový přístroj v blízkosti betonované desky. Na měřící tyči, kde je umístěn detektor laserového paprsku, nastavíme požadovanou výšku. Nyní, když je podkladový štěrk rozprostřen, může být měřící tyč použita pro kontrolu správné nivelace. Paprsek rotačního laseru může být následně použit pro kontrolu umístění odvodňovacích drenáží, výztuže a rovinnosti samotné desky. Když používáte laserovou nivelaci, doporučuje se betonovat v pásech širokých jeden metr. To umožňuje přemisťovat měřící tyč vpřed a vzad nového, vybetonovaného pruhu. Je důležité vědět, že čím více bodů jste zaměřili, tím větší přesnost docílíte.
Dvojitá podlaha pro sálové počítače

Instalování podlahy v místnosti s počítačovým vybavením vyžaduje vždy velké množství trpělivosti a péče. Ze všeho nejdůležitější je dodržet 100% rovný povrch. Pracovat, někdy v stísněných prostorách s klasickým optickým nivelačním přístrojem za pomoci figuranta s latí, nemusí být úspěšné a navíc je vždy časově náročné. Při práci tradiční metodou jeden operátor pracuje s nivelačním přístrojem a druhý nastavuje výšku nohou podlahového systému, aby tak zajistili rovný povrch. Místo toho položíme rotační laserový přístroj přímo na podlahu. Po spuštění přístroje získáte viditelnou referenční rovinu kdekoli v místnosti. Použitím přenosného terče a stojánku se montáž podlahy pro počítačovou místnost stane záležitostí jednoho pracovníka.
Snížený strop

Prvním krokem při instalaci sníženého stropu je nastavení háků. Pomocí olovnice se značky nakreslené na podlaze přenesou podél kolmých zdí na strop v místech, kde mají být otvory pro uchycení. Kdokoli kdy instaloval snížený strop touto klasickou metodou ví, jak obtížný je tento úkon. Další krok - instalace mřížky je další velmi problematickou záležitostí. Nabízí se mnohem modernější cesta. Pomocí vertikální laserové roviny jsou linky přeneseny z podlahy na strop stejným způsobem na stejném místě jako během instalace vnitřních zdí. Pracovník může vyvrtávat otvory otvory pro úchytky ve vyhovujících intervalech podél přímky. Pokud chcete upravit mřížku, můžete získat správnou horizontální laserovou rovinu buď ustavením laseru na zeď pomocí držáku, nebo teleskopického stativu. Laserový paprsek se dotkne průsvitného terče, který je buď připevněn pomocí klipsu nebo magnetu na kovovou mříž. Úpravy na úchytkách je možno provádět, dokud referenční rovina terče není přenesena do roviny laseru. Akustický snížený strop může být instalován takto jednoduše.
Svislé přímky

Obvykle spustíte olovnici skrz strop na podlahu. Lze také použít speciální optický přístroj pro svislice. Tyto metody mají ale řadu nevýhod: jsou drahé, časově náročné a vyžadují obsluhu dvou osob. Laserový přístroj se postaví na místo určeného bodu. Laserový paprsek se vyšle skrz střešní otvor směrem vzhůru z budovy. Umístěním průsvitného terče přes otvor je velmi jednoduché nastavit promítnutý bod.
Betonáž stropní desky

Nivelace betonované stropní desky nebo střechy je identická s nivelací betonované desky na zemi. Práce prováděná tradiční technikou se provádí pomocí dvou osob - jedna je u přístroje, druhá u latě. Rotační laser se postaví do místa s nezastřeným výhledem do pracovní oblasti. Měřící tyč je vybavena laserovým detektorem, který je nastaven do správné roviny. Postup je shodný s tím, který již byl popsán při betonování desek na zemi. Nejlepší je betonovat v pásech širokých např. jeden metr. To umožňuje kontrolu roviny mnohem snadněji, neboť pracovník se může dostat na kterékoliv místo povrchu přímo poté, co byla betonáž provedena.

 

 

 

                           [ domů ] rotační lasery ] potrubní lasery ] ruční dálkoměry ] použití laserů ] kontaktujte nás ]

                         GEUS ware s.r.o., Na Laurové 5,Praha 5 ; mailto:geus@geus.cz ; Copyright © 2006 GEUS ware s.r.o.